Tenim el repte i el deure d’oferir oportunitats i acompanyament lector amb les metodologies que ja coneixem quan l’entorn familiar i comunitari no és suficient. Aquest fracàs es pot prevenir si posem a disposició de tots els infants el suport necessari. No disposar d’un nivell comprensió lectora adequat no només és un factor que pot conduir al fracàs escolar, sinó que també els priva d’accedir a la cultura i de desenvolupar-se com a ciutadans. 

La implicació de la família és un factor determinant per a desenvolupar el gust per la lectura i l’hàbit lector dels fills i filles. El suport que poden oferir des de casa és afectiu, de proximitat, quotidià, i permet veure i viure la lectura com quelcom necessari per al creixement intel·lectual de totes les persones. 

Petites actuacions com les que proposem són determinants per a fomentar la lectura des de casa: https://www.fbofill.cat/sites/default/files/553_0.pdf