L’11,2% dels alumnes finalitzen primària amb un nivell baix de comprensió lectora i per tant no entenen el que llegeixen. (Consell Superior d’Avaluació dels Sistema Educatiu 2021).

El 23% dels alumnes de 4t de l’ESO (PISA 2018) tenen un nivell baix de comprensió lectora. Aquest és un factor clau en l’abandonament prematur dels estudis i en la perpetuació de les desigualtats socials). La comprensió lectora és bàsica per l’aprenentatge i clau pel desenvolupament de pràcticament totes les activitats escolars. No disposar d’un nivell comprensió lectora adequat no només és un predictor molt fiable del fracàs escolar posterior de l’alumne sinó que els priva en gran mesura al descobriment personal, a la cultura i a desenvolupar-se com a ciutadans.

Què vol dir un baix nivell de comprensió lectora a primària? No només és l’infant sense fluïdesa lectora, sinó aquell que malgrat llegir amb fluïdesa: